...

پروژه کسری خدمت سربازی

پروژه کسری خدمت برای چه کسانی مناسب است؟

پروژه کسری خدمت

یکی از زمینه هایی که مشتریان ما مکرر درخواست می نمایند در حوزه پروژه های کسر خدمت می باشد.

در ایران مرد ها با ورود به سنین 18 سالگی می بایست در یکی از مراکز نظامی ایران به ارائه خدمت بپردازند.

در سال های اخیر سازمان نظام وظیفه با همکاری مراکز علمی اقدام به راه اندازی بخش پروژه های سربازی نموده است.

سربازان و دانشجویان می توانند حین فعالیت های خود در دوران سربازی و یا پیش از دوران سربازی با ارائه یک یا چند پروژه کاربردی و تحقیقاتی از کسری خدمت متناسب استفاده نمایند.

مراحل دریافت پروژه کسری خدمت

  • مراجعه به دانشگاه و یا مراکز نواوری و همچنین بنیاد ملی نخبگان و سازمان های نظامی
  • تعریف موضوع مرتبط با رشته تحضیلی در مرکز نظامی مرتبط
  • انجام پروپوزال و تایید آن بر اساس موضوع
  • انجام مراحل پایان نامه و بخش های تحقیقاتی و نتیجه گیری
  • دفاع از پایان نامه و پروژه
  • دریافت امتیاز در هیئت داوری و نهایتا دریافت کسری از 3 الی 12 ماه برای هر پروژه

موضوعات پروژه های کسری

در این زمینه می توان موضوعات مختلفی ارائه نمود.

لیکن موضوعات می بایست جنبه کاربردی را در صنایع نظامی به خوبی رعایت نماید.

برای مثال اگر رشته شما مدیریت می باشد باید موضوعاتی ارائه نمایید که متناسب با مدیریت در صنایع دفاعی می باشد.

ما چه کمکی می کنیم؟

مشاورین گروه کاسپین می توانند در تمامی مراحل فوق در کنار شما بوده و آموزش های لازم را در این زمینه ارائه نمایند.

با ما در تماس باشید:

تماس با ما
شماره تماس: 09197298388

ایمیل: info@caspianthesis.com

دیدگاهتان را بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.