...

معیارهای انتخاب موضوع پایان نامه

پایان نامه

چگونه موضوع مناسب برای انجام پایان نامه انتخاب کنیم؟

آنچه در این صفحه می خوانید (همه سوالات و نیازهای شما را پاسخ داده ایم) :

یکی از سوالاتی که دانشجویان رشته های مختلف در خصوص انجام پایان نامه دارند نحوه انتخاب موضوع برای رساله خود می باشد.

در خصوص رساله های دکتری و کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه می تواند بر اساس شاخص های زیر تعیین شود:

انتخاب موضوع بر اساس تکراری نبودن(که می توانید این موضوع را از سایت ایرانداک استعلام نمایید)

انتخاب موضوع بر اساس چالش های سازمانی که در آن فعالیت می کنید.

انتخاب موضوع با استفاده از مقاله بیس کاربردی از جدید ترین نشریات روز دنیا

انتخاب موضوع بر اساس پیشنهادات استاد راهنما و یا مشاور

با هر یک از شاخص های فوق و یا ترکیبی از این موارد شما می توانید موضوع خود را انتخاب نمایید.

گروه تحقیقاتی کاسپین می تواند در انتخاب موضوع شما همواره در کنار شما بوده و بر اساس جدید ترین مقالات روز دنیا موضوعات جدید را به شما ارائه نماید.

تماس با ما

TELL: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.