...

جدید ترین موضوع پایان نامه مدیریت تعارض سال 2021

نشریه مدیریت تعارض

پایان نامه مدیریت تعارض می تواند به عنوان یک موضوع در انتخاب تز نهایی دانشجویان مطرح باشد.

برای این رشته نیاز به موضوعات جدید همواره از سوی دانشجویان مطرح شده است.

در این بخش جدید ترین موضوعات پایان نامه مدیریت تعارض که در نشریه مدیریت تعارض سال 2021 چاپ شده است ارائه گردیده:

با خرسندی اعلام می کنیم که آخرین شماره مجله بین المللی مدیریت تعارض در حال حاضر در Emerald Insight موجود است.

جلد 32 ، شماره 4
تاریخ انتشار: 27 ژوئیه 2021

مجله بین المللی مدیریت تعارض
سوخت را به آتش بیفزایید: بررسی رابطه بین نمونه اولیه گروه رهبر و درگیری بین گروهی
یونگی لیانگ ، هایبو وانگ ، مینگ یان ، جون شی

صلح و نزاع: دیدگاه قراردادگرایی
ساپیر هندلمن

بازماندن اعتماد از درگیری در صنعت ساختمان: تعامل بین رفتارهای مدیریت تعارض، نتایج رفتاری  تعارض و اعتماد
یوسونگ وانگ ، فانگ فانگ لیو ، یانگبینگ ژانگ ، انقین گونگ

پیچیدگی مذاکره: یک مرور و یک مدل یکپارچه
هونگ ژانگ ، کای ژانگ ، مارکو ورسیتزکا ، رومن تروچل

عدالت در داوری: دیدگاه مصرف کننده
فرشاد قدوسی ، مونیکا م. شریف

بررسی تعارضات بین ذینفعان صنعت گردشگری نگرش شهروندان نسبت به بسترهای اقامتی همتا به همتا
خوزه ماریا مارتین مارتین ، خوان اف پرادوس-کاستیلو ، Mónica de Castro-Pardo ، خوان دی دیوس خیمنز آگیلرا

چقدر زیاد است؟ اثرات نگرانی های اصلی سازگاری بر احساسات، اعتبار و قصد یکپارچه در مذاکرات تعارض سرپرست و زیردست
پیاوان چارونساپ-کلی

بررسی مکانیزم پیوند تعارض وظیفه با رفتار شغلی خلاقانه کارکنان
بشیر م. غزالی ، بلال افسر

موضوعات به زبان اصلی:

International Journal of Conflict Management

نشریه مدیریت تعارض
موضوع های نشریه مدیریت تعارض برای انجام پایان نامه

Add fuel to the fire: investigating the relationship between leader group prototypicality and intergroup conflict
Yongyi Liang, Haibo Wang, Ming Yan, Jun Xie

The calculus of peace and conflict: a contractualist perspective
Sapir Handelman

Surviving trust from conflict in the construction industry: an interaction between conflict handling behaviors, behavioral outcomes, conflict and trust
Yousong Wang, Fangfang Liu, Yangbing Zhang, Enqin Gong

Negotiation complexity: a review and an integrative model
Hong Zhang, Kai Zhang, Marco Warsitzka, Roman Trötschel

Justice in arbitration: the consumer perspective
Farshad Ghodoosi, Monica M. Sharif

Exploring conflicts between stakeholders in tourism industry. Citizen attitude toward peer-to-peer accommodation platforms
José María Martín Martín, Juan F. Prados-Castillo, Mónica de Castro-Pardo, Juan De Dios Jimenez Aguilera

How much is too much? Effects of core concerns accommodativeness on emotion, credibility and integrative intention in supervisor-subordinate conflict negotiation
Piyawan Charoensap-Kelly

Investigating the mechanism linking task conflict with employees’ innovative work behavior
Basheer M. Al-Ghazali, Bilal Afsar

دیدگاهتان را بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.