...

ثبت سفارشات ترجمه کتاب و مقالات

آنچه در این صفحه می خوانید (همه سوالات و نیازهای شما را پاسخ داده ایم) :

ترجمه پایان نامه

یکی از خدمات گروه مشاورین کاسپین در زمینه ترجمه متون مختلف و همچنین کتاب های ترجمه ای از زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس می باشد.

در این زمینه بعد از تایید و ارسال متن مورد نظر شما و بر اساس استاندارد های تعداد لغات و همچنین میزان تخصصی بودن مقاله یا کتاب مرتبط اقدام به قیمت گذاری و بعد از تایید فرآیند ترجمه انجام می شود.

تماس با ما:

تماس با ما
شماره تماس: 09197298388

ایمیل: info@caspianthesis.com

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.